Authors and Credits

Package Contributors

 • AngelJia

 • AnguseZhang

 • Chenxing Luo

 • Chun Cai

 • Davide Tisi

 • Denghui Lu

 • Duo

 • GeiduanLiu

 • Han Wang

 • Jia-Xin Zhu

 • Jiequn Han

 • Jingchao Zhang

 • Jinzhe Zeng

 • Koki MURAOKA

 • LiangWenshuo1118

 • Linfeng Zhang

 • LiuGroupHNU

 • Lu

 • Marián Rynik

 • Nick Lin

 • Rhys Goodall

 • Shaochen Shi

 • TrellixVulnTeam

 • Xia, Yu

 • YWolfeee

 • Ye Ding

 • Yifan Li李一帆

 • Yingze Wang

 • Yixiao Chen

 • Zeyu Li

 • ZhengdQin

 • ZiyaoLi

 • baohan

 • bwang-ecnu

 • deepmodeling

 • denghuilu

 • haidi

 • hlyang

 • hsulab

 • iProzd

 • jxxiaoshaoye

 • liangadam

 • likefallwind

 • marian-code

 • njzjz

 • pkulzy

 • readthedocs-assistant

 • tuoping

 • wsyxbcl

 • ziyao

Other Credits

 • Zhang ZiXuan for designing the Deepmodeling logo.

 • Everyone on the Deepmodeling mailing list for contributing to many discussions and decisions!