3.6. Descriptor "hybrid"

This descriptor hybridizes multiple descriptors to form a new descriptor. For example, we have a list of descriptors denoted by \(\mathcal D_1\), \(\mathcal D_2\), …, \(\mathcal D_N\), the hybrid descriptor this the concatenation of the list, i.e. \(\mathcal D = (\mathcal D_1, \mathcal D_2, \cdots, \mathcal D_N)\).

3.6.1. Theory

A hybrid descriptor \(\mathcal{D}^i_\text{hyb}\) concatenates multiple kinds of descriptors into one descriptor:

\[ \mathcal{D}^{i}_\text{hyb} = \{ \begin{array}{cccc} \mathcal{D}^{i}_1 & \mathcal{D}^{i}_2 & \cdots & \mathcal{D}^{i}_n \end{array} \}.\]

The list of descriptors can be different types or the same descriptors with different parameters. This way, one can set the different cutoff radii for different descriptors.1

3.6.2. Instructions

To use the descriptor in DeePMD-kit, one firstly set the type to hybrid, then provide the definitions of the descriptors by the items in the list,

    "descriptor" :{
      "type": "hybrid",
      "list" : [
        {
		  "type" : "se_e2_a",
		  ...
        },
        {
		  "type" : "se_e2_r",
		  ...
        }
      ]
    },

A complete training input script of this example can be found in the directory

$deepmd_source_dir/examples/water/hybrid/input.json

1

This section is built upon Jinzhe Zeng, Duo Zhang, Denghui Lu, Pinghui Mo, Zeyu Li, Yixiao Chen, Marián Rynik, Li’ang Huang, Ziyao Li, Shaochen Shi, Yingze Wang, Haotian Ye, Ping Tuo, Jiabin Yang, Ye Ding, Yifan Li, Davide Tisi, Qiyu Zeng, Han Bao, Yu Xia, Jiameng Huang, Koki Muraoka, Yibo Wang, Junhan Chang, Fengbo Yuan, Sigbjørn Løland Bore, Chun Cai, Yinnian Lin, Bo Wang, Jiayan Xu, Jia-Xin Zhu, Chenxing Luo, Yuzhi Zhang, Rhys E. A. Goodall, Wenshuo Liang, Anurag Kumar Singh, Sikai Yao, Jingchao Zhang, Renata Wentzcovitch, Jiequn Han, Jie Liu, Weile Jia, Darrin M. York, Weinan E, Roberto Car, Linfeng Zhang, Han Wang, J. Chem. Phys. 159, 054801 (2023) licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY) license.